Link to branch

● Machida Headquarters dojo


■ Japan

 【Kanto region】

Machida Br / Kamakura Br / Sagamihara Sousi-kai / Koshigaya Br / Gunma Yuushin-kan
Matsudo Syuudo-kan / Noda Br / Nasushiobara Br

 【Kansai region】

Osaka Br / Mie Br

■ USA

 【East coast】

 ・FL

Seishin-kan(Orlando) / Seibu-kan(Palm Bay) / Konjyakukioi dojo(St.Petersburg)
Shisei-kan(Clermont) / Bamboo dojo(Vero Beach)

 ・NY

Byakko-kan(Manhattan) / Genbu-kan(White Plains) / Zento-kan(Brooklyn)

 ・MN

Seiryu-kan

 【West coast】

 ・LA

Senpo-kan

■ HongKong

Sonbu-kai / Sengetsudo / Seiki-kai / Toyamaryu iaido kai

■ China

Beijing Seshin-juku